Bootstrap

最新消息

農業部農漁民子女助學金申請表(112學年度第1學期)

政策獻金宣導海報

 • https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=11120
 • 2023-09-05

政策獻金宣導短片

 • 2023-08-29

政治獻金法-新住民篇

 • 2023-08-21

政策獻金宣導短片

 • https://www.youtube.com/watch?v=B0iUuVlHapE
 • 2023-08-16

政治獻金法-新住民篇

 • https://www.youtube.com/watch?v=gU6Fb8Cn31U
 • 2023-08-8

政策獻金宣導短片

 • https://www.youtube.com/watch?v=B0iUuVlHapE
 • 2023-07-27

政治獻金法-新住民篇

 • https://www.youtube.com/watch?v=gU6Fb8Cn31U
 • 2023-07-19

政策獻金宣導短片

 • https://www.youtube.com/watch?v=B0iUuVlHapE
 • 2023-07-11

政治獻金法-新住民篇

 • https://www.youtube.com/watch?v=gU6Fb8Cn31U
 • 2023-07-07

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

近期活動

本會定期招開法定會議.

農會簡述 ..

本會創立於民國13年7月14日,當時由首位組合長潘邦治外166人發起在本鄉番社村設立,其名稱為有限責任福興信用組合,專辦農村金融業務。服務迄今已超過100年,並成立推廣、供銷、信用、保險四個主要業務服務農民,福興鄉農會的用心讓您看得見。